Живот во Теарце

за сите!

Градиме канализациона мрежа и пречистителна станица за здрава животна средина.

Ставаме крај на употребата на септички јами и ја заштитуваме животната средина преку изградба на канализациона мрежа со пречистителна станица за отпадни води.

Здравје за сите, обезбедуваме чиста и здрава вода за пиење

Ставаме крај на лошото водоснабдување и обезбедуваме чиста вода за сите преку поставување на нова примарна и секундарна мрежа за вода за пиење, како и преку нови зафати на изворите на Шара .

Градиме по план, нова детска градинка во Општина Теарце

Го решаваме проблемот со згрижување на децата од предучилишна возраст преку изградба на нова модерна детска градинка.