Живот во Студеничани

за сите!
Програма

Изградба на Основно училиште во Батинци (Љубош)

Градиме ново основно училиште во Батинци (Љубош) со што ќе го подобриме образовниот процес во општината.

Вода за сите, водовод во населеното место с. Долно Количани

Го решаваме долгогодишниот проблем со недостиг на вода во ова населено место. Ќе обезбедиме приклучоци до сите домаќинства на нова водоводна мрежа со што ќе се подобри квалитетот на живот на граѓаните.

Современа и функционална инфраструктура за сите

Градиме нови патишта и ги обновуваме веќепостојните. Обезбедуваме канализација и водовод за сите населени места и нивно редовно одржување, како и чистење на речните корита.