Отворена и услужна

Општина за сите!

Ја отвораме локалната самоуправа за да може секој граѓанин да добие навремени, квалитетни и евтини услуги.

Граѓаните ќе ги добијат сите потребни услуги на едно место, и од органите на локалната, и од органите на централната власт. Воведуваме електронски систем на услуги и мобилни канцеларии кои ќе нудат услуга во секое село.

Ги вклучуваме граѓаните во креирањето на буџетот, во носењето одлуки и во контролата на власта. Воведувзме строго  наменско, транспарентно, домаќинско и одговорно користење на буџетските средства, преку редовно известување за сработеното.

Ја враќаме моќта на месните и урбаните заедници, ги опремуваме со технички услови и го зајакнуваме нивниот правен статус.

Обезбедуваме ефикасен јавен превоз, пријатни детски градинки, чисти и загреани училишта. Обезбедуваме поддршка и помош за најзагрозените семејства и за лицата со посебни потреби.

Гарантираме признавање и препознавање на сите демократски механизми како петиции, претставки, референдуми и други граѓански иницијативи.

Воведуваме нов модел на отворена и услужна локална самоуправа, општина за сите.