Живеам во

ГРАДИМЕ ПО ПЛАН

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА СИТЕ

Ја приспособуваме целата постоечка урбана и рурална инфраструктура да биде во функција на потребите на граѓаните.

ЧИСТА ВОДА И ЧИСТ ВОЗДУХ

ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ

Обезбедуваме чиста и здрава вода за пиење и чист воздух, зашто тие се клучни за здравје и за живот.

ПОВЕЌЕ ПАРИ КАЈ ГРАЃАНИТЕ

МОЖНОСТИ ЗА СИТЕ

Ја активиравме спиралата на покачување на платите. Носиме директна поддршка за домашните фирми, пред се за малите и средните претпријатија.

ОТВОРЕНА И УСЛУЖНА

ОПШТИНА ЗА СИТЕ

Ја отвораме локалната самоуправа за да може секој граѓанин да добие навремени, квалитетни и евтини услуги.